loading page

Isolation and Characterization of Seneca Valley from pig Transboundary spread to the Mink Infection
 • +10
 • Ziliang Qin,
 • Xinmiao He,
 • Chao Chen,
 • Zida Nai,
 • Yao Wang,
 • Wentao Wang,
 • Gang Li,
 • Fang Wang,
 • Ming Tian,
 • Haijuan He,
 • Heshu Chen,
 • Di Liu,
 • Xinpeng Jiang
Ziliang Qin
Northeast Agricultural University
Author Profile
Xinmiao He
Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences
Author Profile
Chao Chen
Northeast Agricultural University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Zida Nai
Northeast Agricultural University
Author Profile
Yao Wang
Northeast Agricultural University
Author Profile
Wentao Wang
Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences
Author Profile
Gang Li
Northeast Agricultural University
Author Profile
Fang Wang
Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Ming Tian
Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences
Author Profile
Haijuan He
Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences
Author Profile
Heshu Chen
Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences
Author Profile
Di Liu
Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences
Author Profile
Xinpeng Jiang
Northeast Agricultural University
Author Profile