FeSe

test (Hsu 2008) (Wang 2012) (Liu 2012) (He 2013) (Tan 2013) (Liu 2012a)

References

  1. F.-C. Hsu, J.-Y. Luo, K.-W. Yeh, T.-K. Chen, T.-W. Huang, P. M. Wu, Y.-C. Lee, Y.-L. Huang, Y.-Y. Chu, D.-C. Yan, M.-K. Wu. Superconductivity in the PbO-type structure  -FeSe. Proceedings of the National Academy of Sciences 105, 14262–14264 Proceedings of the National Academy of Sciences, 2008. Link

  2. Qing-Yan Wang, Zhi Li, Wen-Hao Zhang, Zuo-Cheng Zhang, Jin-Song Zhang, Wei Li, Hao Ding, Yun-Bo Ou, Peng Deng, Kai Chang, Jing Wen, Can-Li Song, Ke He, Jin-Feng Jia, Shuai-Hua Ji, Ya-Yu Wang, Li-Li Wang, Xi Chen, Xu-Cun Ma, Qi-Kun Xue. Interface-Induced High-Temperature Superconductivity in Single Unit-Cell FeSe Films on SrTiO 3. Chinese Physics Letters 29, 037402 IOP Publishing, 2012. Link

  3. Defa Liu, Wenhao Zhang, Daixiang Mou, Junfeng He, Yun-Bo Ou, Qing-Yan Wang, Zhi Li, Lili Wang, Lin Zhao, Shaolong He, Yingying Peng, Xu Liu, Chaoyu Chen, Li Yu, Guodong Liu, Xiaoli Dong, Jun Zhang, Chuangtian Chen, Zuyan Xu, Jiangping Hu, Xi Chen, Xucun Ma, Qikun Xue, X.J. Zhou. Electronic origin of high-temperature superconductivity in single-layer FeSe superconductor. Nature Communications 3, 931 Nature Publishing Group, 2012. Link

  4. Shaolong He, Junfeng He, Wenhao Zhang, Lin Zhao, Defa Liu, Xu Liu, Daixiang Mou, Yun-Bo Ou, Qing-Yan Wang, Zhi Li, Lili Wang, Yingying Peng, Yan Liu, Chaoyu Chen, Li Yu, Guodong Liu, Xiaoli Dong, Jun Zhang, Chuangtian Chen, Zuyan Xu, Xi Chen, Xucun Ma, Qikun Xue, X. J. Zhou. Phase diagram and electronic indication of high-temperature superconductivity at 65 K in single-layer FeSe films. Nature Materials 12, 605–610 Nature Publishing Group, 2013. Link

  5. Shiyong Tan, Yan Zhang, Miao Xia, Zirong Ye, Fei Chen, Xin Xie, Rui Peng, Difei Xu, Qin Fan, Haichao Xu, Juan Jiang, Tong Zhang, Xinchun Lai, Tao Xiang, Jiangping Hu, Binping Xie, Donglai Feng. Interface-induced superconductivity and strain-dependent spin density waves in FeSe/SrTiO3 thin films. Nature Materials 12, 634–640 Nature Publishing Group, 2013. Link

  6. Kai Liu, Zhong-Yi Lu, Tao Xiang. Atomic and electronic structures of FeSe monolayer and bilayer thin films on SrTiO 3 (001): First-principles study. Phys. Rev. B 85 American Physical Society (APS), 2012. Link

[Someone else is editing this]

You are editing this file