Seminarski rad

PREHRAMBENO INŽENJERSTVO

NASTAVNI PREDMET:

Verovatnoća i statistika za inženjere

SEMINARSKI RAD

PRIMENA PROGRAMSKOG JEZIKA R U STATISTIČKOJ KONTROLI KVALITETA

Student: Zoltan Katona

Broj indeksa: 29/15-D

Maj, 2016

Uvod

Osnovni zadatak proizvođača je proizvodnja proizvoda zadatog kvaliteta koji zadovoljavaju zahteve potrošača. Kompanije zbog toga moraju sprovoditi različite sisteme kontrolisanja da bi osigurali da proizvodi ispunjavaju propisane zahteve.

Tradicionalni način razmišljanja u kontroli kvaliteta hrane vodi strategiji otkrivanja grešaka i nedostataka gotovog proizvoda, u kojoj se gotov proizvod pregleda pri završetku procesa proizvodnje u cilju razdvajanja zadovoljavajućih (u skladu sa specifikacijom) i nezadovoljavajućih (nije u skladu sa specifikacijom) proizvoda. Na ovaj način nezadovoljavajući proizvodi se otkrivaju suviše kasno u proizvodnom procesu, te je ova tehnika kontrole kvaliteta neekonomična, troše se resursi u proizvodnju proizvoda nezadovoljavajućeg kvaliteta i ne obuhvata objašnjenja nastanka varijacija, niti unapređenja u cilju postizanja optimalnih ciljeva.

Savremeni pristup je strategija prevencije, odnosno predupređivanje proizvodnje proizvoda nezadovoljavajućeg kvaliteta. Ova strategija je bazirana na poznavanju procesa, uzroka varijacija, načina smanjenja varijacija i postizanja konzistentnog, ciljanog učinka.

Glavni uzroci nastanka proizvoda nezadovoljavajućeg kvaliteta su poremećaji u proizvodnom procesu. Merenjem i analizom poremećaja i unapređenjem proizvodnog procesa primenom mera koje su rezultat zaključaka analize, broj neadekvatnih proizvoda se mogu svesti na minimum. Statističke tehnike, uključujući i statističku kontrolu procesa, predsavljaju glavni alat kontrole kvaliteta i unapređenja procesa. Statistička kontrola procesa omogućava smanjenje poremećaja u procesu i postizanje stabilnosti procesa. Smanjenje poremećaja procesa dovodi do smanjenja nezadovoljavajućih proizvoda, smanjenja dorade proizvoda, smanjenja troškova, unapređenja kvaliteta procesa i proizvoda.

U ovom radu će se prikazati primena statističkih tehnika pomoću programskog jezika R u statističkoj kontroli kvaliteta u proizvodnom procesu proizvodnje penastih štanglica.

Statistička kontrola kvaliteta

Statistička kontrola kvaliteta predstavlja primenu statističkih metoda i tehnika. Obuhvata analizu prethodno prikupljenih podataka proizvodnog procesa, prepoznavanje uzroka nastanka poremećaja i unapređenje proizvodnog procesa na bazi statističkih tj. numeričkih podataka i preduzimanje određenih mera u cilju sprečavanja nastanka poremećaja primenjujući statističke metode i tehnike statističke kontrole kvaliteta.

Koncept statističke kontrole kvaliteta razvijen je 1920-ih od strane Walter Shewhart-a, predstavljanjem kontrolnih karata. Tokom 1930-ih na osnovu Shewhartovih radova je razvijen metod statističke kontrole prijema robe. Međutim sve do završetka II Svetskog rata značaj statističkog pristupa kontroli kvaliteta nije prepoznat od strane industrije. Krajem 1940-ih, usvojivši Shewhartov rad, W. Edwards Deming je uvideo da statističke tehnike, kao što su kontrolne karte mogu biti uspešno primenjene u proizvodnoj industriji (Montgomery 2013, Lim 2014). Tokom 1950-ih i 1960-ih Deming, Juran, Ishikawa i mnogi drugi su razvijali i konstantno unapređivali koncept statističke kontrole kvaliteta koja je uspešno primenjivana u Japanskoj industriji. Od 1980-ih kao odgovor japanskoj konkurenciji statistička kontrola kvaliteta se naglo širi u Severnoj Americi najpre u auto industriji, a zatim i u drugim granama. Motorola 1987 godine predstavlja princip six-sigma koja se 1997 godine prihvata i u drugim industrijskim granama. Filozofija Six sigme je unapređenje proizvodnog procesa u cilju postizan