March 23, 2024
Determining the Safe Operating Conditions for Gas-Liquid Heterogeneous Reactions in a...
Yong Pan, Zhongchen Ma, Jiajia Jiang, et al.