March 10, 2024
The role of muscarinic acetylcholine receptor M3 in cardiovascular disease
xinxing liu, Yi Yu, Haiying Zhang, et al.