March 04, 2024
From Coarse to Fine: ISAR Object View Interpolation via Flow Estimation and GAN
Jiawei Zhang, Zhen Liu, Weidong Jiang, et al.