loading page

Tutorial Authorea (versión Beta)
  • Fernando Favela-Rosales
Fernando Favela-Rosales
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente

Corresponding Author:ffavela@itszo.edu.mx

Author Profile