January 30, 2024
A quasilinear predator-prey model with indirect prey-taxis
Jie Xing, Pan ZHENG, Xu Pan, et al.