November 09, 2023
Co-Design of Characteristic Mode and Coupling Matrix for Frequency Scanning Coupled-P...
Shuguang Xiao , Hongxin Zhou, , Amir K. Rashid , et al.