November 07, 2023
A novel RUNX1::ABL1 transcript in B-cell acute lymphoblastic leukemia: a case report
Feng Liu, Yongqiang Zhao, Xiayu Xia, et al.