October 10, 2023
Fast Fluorescence Sensing of Aflatoxin B1 Employing a Europium Metal--Organic Framewo...
Mingzhu Liu, Zunquan Zhao, Jingran Sun, et al.