August 21, 2023
Rhodium-Catalyzed Asymmetric Transfer Hydrogenation of Heterocyclic Diaryl Ketones: F...
Li Wang, Renwei Xiao, Jingyuan Song, et al.