July 07, 2023
Realization of combinational logic circuit based on three terminal memristor
Xianyan Kuang, xianglan huan, Hongbiao Xiao, et al.