August 18, 2023
Simple modeling of a novel Multiterminal Nanoscale memtransistor
Xianyan Kuang, xianglan huan, Zuliang Zhang, et al.
July 27, 2023
Simple modeling of a novel three-terminal Nanoscale memristor
Xianyan Kuang, xianglan huan, Fujun Chen, et al.
July 07, 2023
Realization of combinational logic circuit based on three terminal memristor
Xianyan Kuang, xianglan huan, Hongbiao Xiao, et al.