July 03, 2023
PY-IT, an excellent polymer acceptor
Qingqing Bai, Qiming Liang, Qian Liu, et al.