July 23, 2023
Dynamic rupture process of the 2023 Mw 7.8 Kahramanmaraş earthquake (SE Türkiye): Var...
Zijia Wang, Wenqiang Zhang, Tuncay - Taymaz, et al.