May 24, 2023
A case report of poor ventricular pacing
lian yurong, fang wang, xumin duan, et al.