Site effects removing and signal enhancement using dual-projection based ICA model
Yuxing Hao, Huashuai Xu, Mingrui Xia, et al.