May 19, 2023
DNA Storage Based on the Marker-LDPC Code
Wenqian Xiahou, Yuan Liu, Xuan Ma, et al.