May 13, 2023
Greenhouse Warming Reduces Global Energy Conversion into Oceanic Lee Waves
Zhibin Yang, Zhao Jing, Xiaoming Zhai, et al.