February 27, 2023
Triple-Dip La NiƱa in 2020-22: Impact of Annual Cycle in Tropical Pacific SST
Song Jiang, Congwen Zhu, Zeng-Zhen Hu, et al.