February 12, 2023
Fully Passive Noise-Shaping SAR ADC Realizing 2X Passive Gain Without Capacitor Stack...
Xingshuai Zou, Jiaxin Liu, Qiang Li, et al.