December 19, 2022
Multi-granulation rough approximations under normal distribution
Jie Zhao, Renxia Wan, Duoqian Miao, et al.