Improving the Quality of Tidal Gravimetric Recordings
Monika Wilde-Piorko, Przemyslaw Dykowski, Tomasz Olszak, et al.
Determination of Phase-Velocity Dispersion Curves of Rayleigh Surface Waves from Tida...
Monika Wilde-Piórko and Kamila Karkowska