Therapeutic potential of amitriptyline for paraquat-induced pulmonary fibrosis: invol...
jianshi chen, xiangdong jian, chunmei li, et al.