November 07, 2022
A local search algorithm with hybrid strategies for the maximum weighted quasi-clique...
Jincheng Zhou, Shuhong Liu, Jian Gao, et al.