Room-temperature high-speed mid-infrared quantum cascade laser with π-shape metal con...
Xu Gao, Ke Yang, Yi-xuan Zhu, et al.
Interband cascade laser arrays with watt-level continuous-wave optical power
Ruixuan Sun, Shuman Liu, Zheyu Song, et al.