November 02, 2022
A novel runoff prediction model based on dual-mode decomposition and deep learning
Zhiwen Zheng, Xianqi Zhang, Minghui Zhang, et al.