October 27, 2022
Masked polycythemia vera due to iron deficiency anemia
Koma Hotta, Kiyoshi Shikino, Ryotaro Niwa, et al.