January 29, 2023
Effect of hitting shock on the hatching of drifting fish egg
Wei Yang, Xian-bing zhang, Dongmei Qin, et al.
November 17, 2022
Move patterns of drifting fish eggs in decelerating flow
Xian-bing zhang, Dongmei Qin, Wei Yang, et al.
October 20, 2022
Effect of hitting shock on the hatching of drifting fish egg
Professor Xian-bing Zhang, Jiang Hu, Wenjie Li, et al.