Development of wire length measuring equipment for prefabricated erection of transmis...
xiaobin li, Baojun LIU, Pan YAO, et al.