September 23, 2022
Rituximab successful in COVID-19 vaccine-induced refractory pemphigus vulgaris
Hai-Zhen HUI, Ying-Jun WANG, Jia-Rong CHENG, et al.