September 14, 2022
Laccase tolerance to neutral alkaline conditions
Marina Kolomytseva, Zhanna V. Renfeld, Alexey M. Chernykh, et al.