September 06, 2022
Working Fluid Evaluation Criteria for Loop Gravity-assisted Heat Pipe
Jianxun Chen, Jinping Liu, Xu Xiongwen, et al.