August 23, 2022
Watery cyst of right ventricle
Hongwei Tan, Jinping Li, Li Wang, et al.