The complete mtDNA genome of Huaibei Grey donkey: genome characterization and phyloge...
Jingjing Xia, Liang Chang, Dashuang Xu, et al.