January 31, 2024
Jiang’s phenomenon in left bundle branch pacing: A case report
Shan Zhuo, Longfu Jiang, Xiao Cai, et al.
August 01, 2022
Successfully achieved His-bundle pacing without a His-bundle potential recorded: A ca...
Hao Wu, Longfu Jiang, Jiabo Shen, et al.