July 18, 2022
Asymptotic stability of rarefaction wave for a blood flow model
Jing Wei, Huancheng Yao, Changjiang Zhu, et al.