Effect of hydrophilic properties of packings on mass transfer performance of water di...
Zhiwei Zhang, Zhengliang Zhang, Xubin Zhang, et al.