Direct growth of hierarchically Ni3S2 nanostructures on nickel foam for enhanced hydr...
Xiaokang Zhong, Mure Ali, Xiuting Wang, et al.