May 21, 2022
Experimental Evaluation of Ductile Fracture of Sheet Metals under Plane Stress States
Jian Fang, Bin Wang (Lishi Instruments Shanghai Co., Ltd.), Jianwei Zhang, et al.