January 31, 2024
Bifurcation analysis and hormetic effects in a discrete-time plant quality and larch...
Xiaohua Ren, Changcheng Xiang, Yi Yang, et al.
March 13, 2022
Dynamics of a class of nonlinear pest-natural enemy discrete model
Yazhi Wu, Guangyao Tang, Changcheng Xiang, et al.