March 13, 2022
Dynamics of a class of nonlinear pest-natural enemy discrete model
Yazhi Wu, Guangyao Tang, Changcheng Xiang, et al.