The type 2 myocardial infarction following hypertension:a case report
rui xu, yan zhang, Yanping Bi, et al.