Nonparametric inference of stochastic differential equations based on the relative en...
Min Dai, Jinqiao Duan, jianyu Hu, et al.
Synchronization for Fractional FitzHugh-Nagumo Equations with Fractional Brownian Mot...
xiuqi Huang, Hongfu Yang, Xiangjun Wang, et al.