Chromosome-level genome assembly of Tibetan macaque (Macaca thibetana) and species-sp...
Rusong Zhang, Chuang Zhou, Xianlin Jin, et al.
Large-scale Genetic Surveys of a main extant population of wild giant panda (Ailuropo...
Wanyu Li, Chuang Zhou, Meiling Cheng, et al.
Comparative metagenomics analysis reveals how the diet shapes the gut microbiota in s...
Fengjun Li, Shengzhi Yang, Linwan Zhang, et al.