High-throughput phenotyping-based QTL mapping reveals the genetic architecture of the...
Guofang Zhang, Jinzhi Zhou, Yan Peng, et al.