September 25, 2021
CFD modelling of biomass catalytic fast pyrolysis in bubbling fluidized reactor: effe...
Yajun Qiu, Qixiang Xu, Shusheng Pang, et al.