Adatom defect induced spin polarization of asymmetric structures
Jia Wang, Xuhui Liu, Chunxu Wang, et al.