September 25, 2021
A scaled MP-PIC method for bubbling fluidization
Xing Zhao, Yong Jiang, Fei Li, et al.